Make your own free website on Tripod.com

Fragmenty z histórie...


spolužitie

V histórii Kežmarku je vždy prítomná jedna dôležitá vec - Kežmarok - to je mesto, v ktorom po stáročia mierumilovne a bez problémov žili tri národnosti - slovenská, nemecká a maďarská. Akí boli prví usadlíci, to sa nevie - človek však obýval kežmarský chotár už pred 10 000 rokmi. Svedčia o tom rôzne

nálezy

- na Jeruzalemskom vrchu (dnešný amfiteáter) bývala kedysi lievikovitá priehlbina a kamenné valy - predpokladalo sa, že to mohlo byť kultové miesto našich predkov. Našli sa tam aj nálezy z doby kamennej, bronzovej či železnej, rímske i keltské mince. Ďalšie pozostatky histórie sa našli na Michalskom vrchu (nad dnešnou železničnou stanicou) to boli niekoľkocentové balvany stojace v jednej čiare vedľa seba - pravdepodobne ďalšie kultové miesto, na ktorom sa v deň slnovratu uctieval kult slnka. Na tom istom vrchu neskôr vznikla osada s kostolom sv.Michala Archanjela. Jej obyvatelia strážili obchodnú cestu a zaoberali sa tiež rybárstvom. Osada zanikla v 15.storočí, onedlho po ničivom nájazde Husitov na mesto.

začiatky...

Prvá "neoficiálna" správa o Kežmarku sa datuje z roku 1190, kedy levočský kronikár Gašpar Hain spomína na mieste dnešného hradu ženský kláštor. Pri ňom by sa podľa všetkého mal nachádzať aj kostol, či menšia osada... Prvá "oficiálna" správa o meste pochádza z r.1251 - v darovacej listine dáva panovník Belo IV. kláštoru turčianskych premonštrátov veľké majetky, medzi ktorými sa spomína aj dedina Sasov s kostolom sv.Alžbety (jeho základy sú dodnes viditeľné na hradnom nádvorí). Chotár obce siahal až po kostol sv.Michala.

vznik...

Mesto Kežmarok vzniklo pravdepodobne zo štyroch osád - z osady pri kostole sv.Michala Archanjela, osady Sasov pri kostole sv.Alžbety, osady pri kostole (dnes Bazilike Minor) sv.Kríža (nazývanej tiež Windischgrund) a osady Petra - Pavla situovanej niekde neďaleko dnešnej ulice Kamenná baňa. Prvý raz sa spomína v listine z r.1269, kedy záskal mestské práva.

o názve...

Kežmarok mal v minulosti mnohé názvy - často ani kežmarčania samotní presne nevedeli, ktorým ho nazvať. Veď historici doteraz našli 150 (slovom stopäťdesiat) rôznych variantov pomenovania Kežmarku - napr. Kaszmark, Kesmark, Kismark, Kaysmark, Kümark, Forum caseorum, Kis - march, Cascoforum, Kesmarga, Kezsmarckt, Kysmark, Khässmargkh, Tyropolis, Caismarcinum, Kesmarek, Kazsersmark, Käismark, Käsmark... Okolo vzniku tohto názvu existuje viacero hypotéz - ktorá je však pravdivá, sa dnes už sotva dozvieme...

pokračovanie nabudúce...

voľne spracované podľa knihy p.Nory Baráthovej - Nad kežmarkom vietor veje, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava, 1990